Graduate

Halos tatlumpung minuto na ang itinagal ni Estong sa pagkakaupo sa plastik na upuan na wala man lang sandalan. Nangangalay na ang kanyang mga binti dahil hindi abot ng kanyang mga paa ang sementadong sahig. Dagdag pa ang ingay ng lumalagutok galing sa mekanismong nagluluwal ng papel habang itinitipa ang bawat letrang bubuo sa kanyang pagkakakilanlan.

"Pangalan hijo?" tanong ng pulis na bahagyang nagtapon lamang ng tingin sa kanya. Banayad na ibinaba ang may gradong salamin sa kanyang ilong.

"Ernesto po."

"Apelyido?"

"Sucat"

"Spelling?"

Hindi nakakibo si Estong.

"Spelling!" tumaas ng bahagya ang tinig ng pulis.

"Eh-eh hindi ko po alam," nahihiyang tugon ng katorse anyos na binatilyo.